Killmark CF – Killmark Transformer SO CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

transformer-SO

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_WjMwNmRsNFdNRkU/view?usp=sharing Link Google http://goo.gl/NDro2p Link Secufiles