Killmark CF – Killmark Asama CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Video test

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_em51X0dWMlFuYlk/view?usp=sharing